ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

във връзка с обработването на лични данни

1.Въведение

Администратор на личните данни е  Caseland BGR s.r.o.  , идентификатор 19132174, Седалище и адрес на управление: Република Чехия, Na Dolinách 1272/41, п.к. 147 00 Прага, 4-Nusle. Управител: Ярослав Витек.

Настоящата Политика за личните данни на Caseland BGR s.r.o.има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка  с иползването на уеб сайта www.caseland.bg защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Caseland BGR s.r.o., съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

2.Определения

2.1.„лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2.2.„обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

2.3.„администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

2.4.„обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

2.5.„получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

2.6.„надзорен орган” означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Видове лични данни, които се обработват

3.1.Личните данни, събирани и обработвани от Caseland BGR s.r.o., са:

- Когато създавате профил в www.caseland.bg - електронна поща, собствено и фамилно име. 

- Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер.

- Друга информация която предоставяте доброволно.

4.Цел на обработката

4.1.Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Caseland BGR s.r.o. обработва личните данни за следните цели: 

Предоставяне на услуги във Ваша полза. Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

- създаване и управление на профил в платформата;

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

- подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на маркетплейс продавачите в онлайн платформата;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Маркетплейс продавачите и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели.

5.Получатели на лични данни, пред които са или може да бъдат разкрити личните данни

Caseland BGR s.r.o.  предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него, както и на маркетплейс продавачите във връзка с изпълнението на договорите за покупко-продажба от разтояние които сключвате със тях. 

6.Период на съхранение на личните данни

Caseland BGR s.r.o. ще съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-дълъг от 5 години. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, Caseland BGR s.r.o. ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

7.Права на субектите на данни

- право на достъп до данните и информация за целите на обработването;

- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;

- право на коригиране на личните данни;

- право на изтриване на личните данни;

- право на ограничаване обработването на лични данни;

- право на преносимост на лични данни;

- право на възражение срещу обработването;

- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни.

8.Защита на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните Caseland BGR s.r.o. прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международните стандарти. 

9.Актуализиране на политиката

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради промяна на законодателството, обемът на лични данни които се обработват и други.

За всяка промяна ще бъдете уведомени посредством публикуване на политиката на уеб сайта. 

10.Надзорен орган и право на жалба

Данни за контакт с Надзорния орган по защита на данните в България са: Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон:  02/91-53-519 или  02/91-53-555, Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Без да се засяга вашето законово право да подадете жалба до надзорния орган, ние Ви молим да се свържете първо с нас и гарантираме, че ще направим всичко възможно, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие по някой от начините посочени по долу:

11.Контакти

Можете да се свържете с Caseland BGR s.r.o. по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни на:

- адрес 7000, Русе, бул. Тутракан 11

- тел. +359 88 4001242

- e-mail  info@caseland.bg

Loading...

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

    Loading...

    ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ