ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
на онлайн магазин за продажба на стоки
www.caseland.bg

I.  ПРЕДМЕТ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл.1.  Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Caseland BGR s.r.o. идентификатор 19132174, в качеството му на ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин на ПРОДАВАЧА Caseland BGR s.r.o. сайт: www.caseland.bg

Чл.2.  Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронния магазин, които закупуват стоки от горепосочения сайт на ПРОДАВАЧА. 

Чл.3.  Съгласно Общите условия, ПРОДАВАЧЪТ продава описаните по в сайта артикули на които има посочена единична цена.

Чл.4.  Данни за продавача:  Caseland BGR s.r.o.  , идентификатор 19132174, Седалище и адрес на управление: Република Чехия, Na Dolinách 1272/41, п.к. 147 00 Прага, 4-Nusle. Управител: Ярослав Витек.

Чл.5.  Отговорно лице по защита на лични данни/Длъжностно лице по защита на личните данни Ярослав Витек Електронен адрес: info@caseland.bg Сайт: www.caseland.bg

II.  ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА СТОКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Чл.6.  (1)  ПОТРЕБИТЕЛ е лице, което е заявило за закупуване стоките, предлагани в електронния магазин.

  (2) Стоките се заявяват за закупуване по следния начин: 

1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ посещава уеб сайтът - www.caseland.bg след като потребителят избере продукт/стока го добавя в кошницата  си.

2.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва личните си данни - лично име, фамилия, адрес за фактуриране, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер.

3.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин за доставка - до личен адрес или офис на куриер, катко и избира куриер.

4.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на плащане - чрез наложен платеж или плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път.

  (3)  Когато потребителят е търговец или друго правно образувание различно от физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, заявяването на за закупуване става по следният начин:

1.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ посещава уеб сайтът - www.caseland.bg след като потребителят избере продукт/стока го добавя в кошницата  си.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отбелязва, че е юридическо лице или търговец с посочване на всички данни необходими за издаването на фактура - фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни необоходими за издаване на фактура.

2.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва личните си данни - лично име, фамилия, адрес за фактуриране, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер.

3.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин за доставка - до личен адрес или офис на куриер, катко и избира куриер.

4.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начин на плащане - чрез наложен платеж или плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път.

III.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.  (1)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ПРОДАВАЧА сключват договор за покупко-продажба от разстояние на стоките, предлагани от електронния магазин чрез сайта www.caseland.bg.

  (2)  По силата на договора, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на избраните от него артикули/стоки.

  (3)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ПРОДАВАЧА възнаграждение за доставените стоки съгласно цената, посочена срещу всяка от стоките на страницата на електронния магазин.
Цената, посочена срещу всяка стока включва/не включва ДДС.

  (4)  Цената, посочена срещу всякас стока е окончателна и не подлежи на последваща промяна и последващи договорки между страните. Цената се заплаща чрез наложен платеж при получаване на стоката или авансово чрез дебитна/кредитна карта или по-банков път.

  (5)  Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (6)  Договорът се счита за сключен от момента на получаване на потвърждение за получената стока, респ. заплащането на цената по указания начин.

  (7)  Стоката се доставя чрез куриерската фирма Еконт, чието възнаграждение за доставка се определя съгласно общите им условия, посочени на сайта на куриера.

  (8)  ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.

  (9)  Ако посоченият адрес е неверен и стоката не може да бъде доставена, поръчката се анулира, за което ПРОДАВАЧЪТ уведомява КУПУВАЧА на посочената от него електронна поща

IV.  ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл.8.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1.  сключване на договора;

2.  приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

3. сключване на договора - при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

  (2)  При упражняване правото на отказ от договора от страна на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко следващо използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, като например направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира профила на потребителя. 

Чл.9.  (1)  Когато ПОТРЕБИТЕЛТ иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока, като подава до ПРОДАВАЧА молба за отказ.

  (2)  Молбата / формулярът за отказ следва да се изпрати на ПРОДАВАЧА по следния начин: на следната електронна поща: info@caseland.bg или по пощата на адрес: 7000 гр. Русе, бул. Тутракан 11.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.10.  При ползването на електронния магазин Потребителите имат възможност:

  (1)  да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки;

  (2)  да създават профил за поръчка на стоки от електронния магазин и използване на допълнителните услуги, описани в профила;

  (3)  да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори на страницата на електронния магазин;

  (4)  да извършват пращания по указания начин;

  (5)  да преглеждат стоките;

  (6)  да се откажат от стоките съгласно ЗЗП и начина, указан по-горе;

  (7)  да искат поправка/замяна на стока и да правят рекламация;

  (8)  да искат намаляване на цената или да развалят договора.

Чл.11.  (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да посочи основните характеристики на стоките, предлагани на сайта на електронния магазин и посочени в профила на всяка стока. Когато е приложимо, се посочва:

-  функционалността на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;

-  всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни;

-  че цената е била индивидуализирана въз основа на автоматизирано вземане на решение. 

  (2) ПРОДАВАЧЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на електронния магазин.

  (3) Преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от предложение за сключване на договор чрез онлайн място за търговия, ПРОДАВАЧЪТ /доставчикът на онлайн мястото за търговия предоставя на потребителя по ясен и разбираем начин и във форма, която е съобразена със средството за комуникация от разстояние, следната допълнителна информация относно:

1.  обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри; информацията се предоставя в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията;

2.  това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на декларация на третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия;

3.  това, че потребителите нямат правата, произтичащи от Закона за защита на потребителите и от други закони, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;

4.  разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия, ако е приложимо.

  (4) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да поправи/замени стоката при условията на направена рекламация, както и да върне заплатената цена, в случаите, посочени по-долу.

  (5) Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

а/ индивидуални изисквания за съответствие на стоките:

1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и

4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

б/ обективни изисквания за съответствие:

1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

2. да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;

3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета. 

VI.  РЕКЛАМАЦИИ. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12.  (1)  Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1.  да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2.  да получи пропорционално намаляване на цената;

3.  да развали договора.

  (2)  В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1.  стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2.  значимостта на несъответствието, и

3.  възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

ПРОДАВАЧЪТ може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства. 

  (3)  Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка. 

  (4)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.  продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие;

2.  появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на законовата гаранция от две години;

3.  несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4.  продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

  (5)  ПОТРЕБИТЕЛТ има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

  (6)  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

  (7)  ПРОДАВАЧЪТ възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл.13.  (1)  Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

  (2)  ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки.

  (3)  Рекламацията се подава устно или писмено.

  (4)  При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  (5)  Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

VII.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.14.  (1)  ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си едностранно да променя по всяко време настоящите Общи условия, като задължение на потребителите е да се запознаят с актуалните общи условия, които са обвързващи за тях към датата на сключване на договора за покупко-продажба от разстояние.

  (2)  Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки, Закона за защита на личните данни. За неуредените въпроси се прилагат законите на Република България.

  (3)  Настоящите общи условия влизат в сила на 25.08.2023 година.

VIII.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15.  Правото на отказ по реда на раздел IV ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА се прилага единствено по отношение на лица които са потребители по смисъла на ЗЗП - „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.